شماره حسابهای ما

برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره حساب های موسسه واریز کنید.

شماره حساب: ۱-۴۴۰۰۰۷-۸۱۰-۸۰۴  بانک سامان

برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره کارت موسسه واریز کنید.

شماره کارت: ۷۶۸۰-۱۴۳۹-۸۶۱۰-۶۲۱۹ بانک سامان

برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق کد ussd موسسه واریز کنید.

# ۱۰۱ * ۷۲۴ *

اپلیکشین نیکوکار
اپلیکشین نیکوکار
اپلیکشین نیکوکار
اپلیکشین نیکوکار

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.