فعالیت این وبسایت زیر نظر و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد
.اعضا یا حامیان موسسه درصورتی که کمک خود را به صورت نقدی وانلاین انجام دهند موسسه هیچ مسئولیتی درقبال عودت وجه پرداختی ندارد
.ثبت نام در سایت موجد هیچ گونه حقی برای کاربران محترم نمی باشد
.در هنگام درج هر گونه مطلبی در سایت کلیه شئونات اسلامی رعایت گردد