ارزش های موسسه خیریه آراسته

عزم ما محبت است و خدمت جهانیان

رسم ما عشق ورزیدن و شاد زیستن

آرمان ما پرورش استعداد و ارزش‌های انسانی جوانان