شماره های حساب امین آراسته

 

 

شماره حساب 1-440007-810-804 بانک سامان شعبه باغ فردوس به نام موسسه خیریه پروین آراسته

شماره کارت 7680-1439-8610-6219 بانک سامان