اعضای هیئت امناء موسسه خیریه پروین آراسته 

پروین تاج آراسته کرمانی

هیئت امناء

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره

رویا سادات گرامی

هیئت امناء

شیرین سادات گرامی

هیئت امناء

فاطمه بیگلری

هیئت امناء

سید خشایار گرامی

هیئت امناء

زهرا عمرانی

هیئت امناء

فاطمه شجاعی

هیئت امناء

لیلا بهپور میرکوهی

هیئت امناء

منیر محرابی

هیئت امناء