اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه پروین آراسته 

پروین تاج آراسته کرمانی

هیئت مدیره

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره 

یونس شیراوند

هیئت مدیره

مدیر عامل

فاطمه بیگلری

هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

سید خشایار گرامی

هیئت مدیره

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

زهرا عمرانی

هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

فاطمه شجاعی

هیئت مدیره

عضو علی البدل هیئت مدیره

لیلا بهپور میرکوهی

هیئت مدیره

بازرس اصلی 

منیر محرابی

هیئت مدیره

بازرس علی البدل

رویا سادات گرامی

هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره