پیام بنیانگذارموسسه خیریه امین آراستهعــزم ما محبت اســت و خدمـت جــهانیــان    رســـم ما عشـــق ورزیـــدن و شــاد زیستـن

آرمان ما پرورش استعداد و ارزش های انسانی جوانان

همـه در بنـد هـواینــد و هوا بنــده ی ماسـت       کـه بــرون رفتـــه از آن دور زمانیـــم همــــه

روح مطلــق شـــده و تابـــش جانیـــم همـه          کـه ثمـربخــش تر از بخــت جوانیــم همــــه
بــا رهایــی از باورهــای محدودکننــده، بــا یــاری انــرژی لطیــف عشــق و ایثــار و آگاهــی، همچــون خورشــید مهربانــی، گرمابخــش موجــودات عالــم باشــیم و مســبب رشـد دیگـران، بـه فراتـر از خـود سـفر کنیـم. در ایـن هنـگام زمیـن و زمـان بـه یاریمـان بـر مـی خیزنـد تـا بهشـت درونمـان را احیـا کنیـم و عشـق خدایـی را احسـاس و عطـر آزادگــی را ادراک. در آن زمــان معجــزه ای اتفــاق مــی افتــد: دســتانت التیــام بخــش و شــفادهنده و قــدم هایــت پربرکــت و دلــت پــر از شــادی نــاب خواهــد شــد. بــه سرچشــمه ی آگاهــی، فراوانــی و بــی کرانگــی راه خواهــی یافــت و مبــدل بــه انســانی پــاک و نــاب خواهــی شــد. آن زمــان دنیــا را از چشــم دوســتی نــگاه خواهــی کــرد؛ همــه جــا بهشــت اســت و شــور و شــوق و ایثــار. رنــج هــا رنــگ مــی بازنــد، روح جــان مـی یابـد و وجـود، ثمربخـش مـی شـود. بیاییـد بکوشـیم فـارغ از غوغـای زندگـی بـه خــدای درون و حقیقــت ازلی وجودمــان وصــل باشــیم.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.