پیام بنیانگذارموسسه خیریه امین آراسته

عــزم ما محبت اســت و خدمـت جــهانیــان    رســـم ما عشـــق ورزیـــدن و شــاد زیستـن
آرمان ما پرورش استعداد و ارزش های انسانی جوانان
همـه در بنـد هـواینــد و هوا بنــده ی ماسـت       کـه بــرون رفتـــه از آن دور زمانیـــم همــــه
روح مطلــق شـــده و تابـــش جانیـــم همـه          کـه ثمـربخــش تر از بخــت جوانیــم همــــه

 

بــا رهایــی از باورهــای محدودکننــده، بــا یــاری انــرژی لطیــف عشــق و ایثــار و آگاهــی، همچــون خورشــید مهربانــی، گرمابخــش موجــودات عالــم باشــیم و مســبب رشـد دیگـران، بـه فراتـر از خـود سـفر کنیـم. در ایـن هنـگام زمیـن و زمـان بـه یاریمـان بـر مـی خیزنـد تـا بهشـت درونمـان را احیـا کنیـم و عشـق خدایـی را احسـاس و عطـر آزادگــی را ادراک. در آن زمــان معجــزه ای اتفــاق مــی افتــد: دســتان التیــام بخــش و شــفادهنده و قــدم هایــت پربرکــت و دلــت پــر از شــادی نــاب خواهــد شــد. بــه سرچشــمه ی آگاهــی، فراوانــی و بــی کرانگــی راه خواهــی یافــت و مبــدل بــه انســانی پــاک و نــاب خواهــی شــد. آن زمــان دنیــا را از چشــم دوســتی نــگاه خواهــی کــرد؛ همــه جــا بهشــت اســت و شــور و شــوق و ایثــار. رنــج هــا رنــگ مــی بازنــد، روح جــا مـی یابـد و وجـود، ثمربخـش مـی شـود. بیاییـد بکوشـیم فـارغ از غوغـای زندگـی بـه خــدای درون و حقیقــت الیــزال وجودمــان وصــل باشــیم.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.